ജലമേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു

റബ്ബർ ഡാം

റബ്ബർ ഡാം

1

റബ്ബർ ഡാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബി.ഐ.സി.

സോനായി റബ്ബർ ഡാം (L = 45 മി, എച്ച് = 4 മി)

റബ്ബർ ഡാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബി.ഐ.സി.

ബഖാലി റബ്ബർ ഡാം
(L = 84 മി, എച്ച് = 3.5 മി, രണ്ട് വശങ്ങളിലെ വെള്ളം നിലനിർത്തൽ)

4
2

റബ്ബർ ഡാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബി.ഐ.സി.

കയോറൈഡ് റബ്ബർ ഡാം (എൽ = 25 മി, എച്ച് = 3 മി)

റബ്ബർ ഡാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബി.ഐ.സി.

സോനായി നാദി റബ്ബർ ഡാം (L = 54 മി, എച്ച് = 3.5 മീ)

ffa
qqa

റബ്ബർ ഡാം ബംഗ്ലാദേശിൽ ബി.ഐ.സി.

ഡബ്ല്യു.എം.സി.എ സ്ഥാപിക്കാൻ ബി.ഐ.സി സഹായിക്കുകയും ബംഗ്ലാദേശിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പരിശീലന പരിപാടി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു

റബ്ബർ ഡാം വിയറ്റ്നാമിൽ ബി.ഐ.സി.

1997 ൽ വിയറ്റ്നാമിൽ ബിഐസി ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം നിർമ്മിച്ചു (എൽ = 25 മീ, എച്ച് = 2 മീ)

12
3

റബ്ബർ ഡാം വിയറ്റ്നാമിൽ ബി.ഐ.സി.

വിയറ്റ്നാമിൽ BIC നിർമ്മിച്ച മറ്റ് റബ്ബർ ഡാമുകൾ

തായ്‌ലൻഡിൽ ബി.ഐ.സി നിർമ്മിച്ച റബ്ബർ ഡാം

തായ്‌ലൻഡിലെ എൽ = 60 മീ, എച്ച് = 2.3 മീ.

3
2

തായ്‌ലൻഡിൽ ബി.ഐ.സി നിർമ്മിച്ച റബ്ബർ ഡാം

തായ്‌ലൻഡിലെ എൽ = 93 മീ, എച്ച് = 4.15 മീറ്റർ ഉള്ള ഈ റബ്ബർ ഡാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മേൽനോട്ട കമ്പനി നിർമ്മിച്ചതാണ്, 2009 മാർച്ച് 9 ന് ബിഐസി പുനർനിർമിച്ചു.

കെനിയയിൽ ബി‌ഐ‌സി നിർമ്മിച്ച റബ്ബർ ഡാം

1997 ൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്ത വിദേശ കമ്പനി ആഫ്രിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബർ ഡാം, 2007 ൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, അത് നന്നാക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു. 2010 ഫെബ്രുവരി 2-ന് ബീജിംഗ് ഐ.ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ആർ കോർപ്പറേഷൻ ഇത് പുന in സ്ഥാപിക്കുകയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി. അണക്കെട്ടിന്റെ നീളം 49.5 മീ; അണക്കെട്ടിന്റെ ഉയരം 2.25 മീ.

12
5

മ്യാൻമറിലെ ഇപിസി അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ ഡാം പദ്ധതി

വെറ്റ്കാമു റബ്ബർ ഡാം (20 മീറ്റർ നീളവും 2.3 മീറ്റർ ഉയരവും വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു

മ്യാൻമറിലെ ഇപിസി അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ ഡാം പദ്ധതി

എൻഗ ലെയ്ക്ക് റബ്ബർ ഡാം (64 മീറ്റർ നീളവും 1.5 മീറ്റർ ഉയരവും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും)

6
1

മ്യാൻമറിലെ ഇപിസി അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ ഡാം പദ്ധതി

സൈറ്റിൽ റബ്ബർ ഡാം നിർമ്മാണം